Algemene Voorwaarden © Appelman Evenementen / Appelman Events

Algemene Voorwaarden per 10-augustus-2018 © Appelman Events, Kvk nummer 3421 8276 000

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gedefinieerd, welke hieronder, ter verduidelijking van wat hiermee bedoeld wordt, staan beschreven:
Algemene Voorwaarden – Deze algemene voorwaarden zijn van het bedrijf Appelman Evenementen hier verder genoemd als Appelman Events.

Klant / gast – De partij – in persoon – welke met Appelman Events een overeenkomst aangaat. Klant gaat met het aanschaffen van tickets en/of het bezoeken van een Evenement, zonder enig voorbehoud akkoord met de algemene voorwaarden;

Organisator – is Appelman Events, de partij die verantwoordelijk is voor de productie en / of organisatie van Letz Party feesten. Appelman Events, is tevens  ‘kaartverkoper’. Het bedrijf is vertegenwoordigd door directeur William Appelman. gevestigd aan de Keesomstraat 141 te Zandvoort, Kvk nummer 3421 8276 000,.

Partijen – klant/ticketkoper en Appelman Events – waarbij de klant een overeenkomst aangaat op de website www.letzparty.nl of www.appelmanevents.nl of aan de deur/ entree van een evenement van Appelman Events;

Bestelling / Order – Een door klant ingediend verzoek ter verkrijging van een of meerdere tickets voor een aangekondigd Evenement of een niet betaalopdracht voor een niet aangekondigd besloten evenement op een website van Appelman Events;

Overeenkomst – Een tussen Appelman Events en klant overeengekomen koop, op grond waarvan Appelman Events haar diensten levert. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bevestiging – Een bericht waarin een aanvraag van bestelling voor door Appelman Events geleverde diensten wordt bevestigd, of een bericht waarin klant wordt verteld dat een betaling is binnengekomen en de tickets klaar staan om geactiveerd te kunnen worden;

Diensten – De door Appelman Events gefaciliteerde mogelijkheid voor klant om Bestellingen te plaatsen, Informatie op te slaan en het verzorgen van de afwikkeling van die bestellingen en informatievoorziening door Appelman Events, ten dienste van klant;

Gebruikersnaam – Een aan klant verstrekte naam, waarmee klant zich, in combinatie met het Wachtwoord, toegang kan verschaffen tot het Appelman Events systeem om tickets aan te schaffen;

Website – Een website van Appelman Events (www.letzparty.nl of www.appelmanevents.nl );

Evenement – Een publieke of besloten gebeurtenis, waarbij een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd. Zoals een musical-, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, een dance-, show- of sportevenement;

Gebeurtenis – Een andersoortige gebeurtenis als beschreven bij Evenement, waarvoor Appelman Events tickets of recht tot deelname verkoopt aan de klant;

Locatie – De plaats waar het betreffende Evenement of de Gebeurtenis gehouden wordt;

Ticket – Een door Appelman Events aan klant verstrekt persoonlijk en schriftelijk of Elektronisch-document welke toegang geeft tot het evenement of gebeurtenis (ook wel toegangsbewijs);

Fee/Kosten – Een opslag per ticket welke door de klant/gast wordt bepaald, ter compensatie van de door Appelman Events te maken kosten

Transactiekosten – Het bedrag welke door bank- en andere financiële instellingen aan Appelman Events wordt berekend, voor het mogelijk maken van het doen van betalingen door klanten aan Appelman Events via de website;

Artikel 2. Privacy
2.1 Appelman Events zal te allen tijde alles wat in haar macht ligt doen om de privacy van haar klanten in ogenschouw te nemen en veilig te stellen. Dit geldt voor alle informatie die klant via de website aan ons verstrekt. Deze informatie is nodig ter verificatie van klantgegevens, om tickets te kunnen activeren en eventueel contact met klant op te nemen. Bij het bestellen dient klant de verplichte velden volledig en naar waarheid in te vullen, en alle andere zaken in orde te maken en in te vullen die nodig zijn om de dienstverlening naar klant mogelijk te maken en te optimaliseren.
2.2 Persoonlijke klantgegevens worden niet verkocht en/of doorgegeven aan derden. Klantgegeven kunnen wel worden gebruikt voor promotie van één of meerdere andere evenementen van de organisator, tenzij de klant hier per e-mail heet kenbaar gemaakt dat zij hiervoor uitdrukkelijk geen toestemming voor wenst te verlenen.
2.3 De statistische gegevens, welke Appelman Events verzameld over de diensten die Appelman Events levert kunnen wel worden verkocht aan derden, maar nimmer zullen deze van persoonlijke aard zijn.
2.4 De klant gaat ermee akkoord dat zij door Appelman Events geïnformeerd wordt over diensten welke Appelman Events nu of in de toekomst levert. Deze informatie zal door Appelman Events altijd zoveel als mogelijk worden toegespitst op de door klant ingevulde Favorieten via de Appelman Events website of op basis van door klant in het verleden aangeschafte tickets.
2.5 Appelman Events kan mogelijk andere commerciële diensten aanbieden ten behoeve van derden aan klant. Klant heeft te allen tijde zelf de mogelijkheid om de informatievoorziening te staken of te wijzigen.

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn, zonder enig voorbehoud, van toepassing op:
Het bezoek aan en het gebruik van de (informatie op de) website;

De overeenkomst;
De diensten;
De bestellingen;
De mailings;
Alle overige betrekkingen tussen Appelman Events en klant.

 

Artikel 4. Totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand zodra een klant een bestelling heeft geplaatst bij Appelman Events, waarbij de datum van het evenement, de prijs, het soort/type en aantal tickets en eventuele extra kosten zijn bepaald (Koopovereenkomst).
4.2 Een overeenkomst wordt nadrukkelijk aangegaan per order, voor de duur van het moment van bestellen en het aflopen van het betreffende evenement waarvoor de betreffende order is geplaatst. De overeenkomst loopt derhalve ten vroegste af, de dag volgend op de datum van het betreffende evenement waarvoor klant tickets heeft besteld en betaald. Over meerdere orders wordt per geplaatste order een afzonderlijke koopovereenkomst aangegaan door klant.
4.3 Appelman Events is te allen tijde gerechtigd haar diensten te wijzigen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, en/of deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. klant zal zich per te plaatsen order op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en/of bij inschrijving, zich de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ter kennis stellen.
4.4 Beëindiging van de overeenkomst komt tot stand na afloop van de duur van betreffende overeenkomst.
4.5 In alle gevallen waarin de overeenkomst eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden van kracht. Voor zover het bestellingen betreft die voor de beëindiging zijn geleverd, of indien dit voor de afwikkeling van een of meerdere bestellingen noodzakelijk is.

Artikel 5 – Wijze van betaling
5.1 Appelman Events werkt met de betaalprovider Mollie [Keizersgracht 313 1016 EE Amsterdam Nederland] en accepteert diverse betaalmethoden. De klant kan de betaling verrichten d.m.v. iDEAL, Paypal, Credit Card (Eurocard/Mastercard, VISA, American Express). Bij alle betalingen wordt een standaard fee berekend over de prijs per ticket. Eventuele bijkomende transactiekosten, afhankelijk van de wijze van betalen, en doorberekend door betreffende bankinstellingen, worden één-op-één doorberekend aan klant. De website is beveiligd, zodat misbruik van privégegevens wordt uitgesloten.
5.2 Bij betaling met creditcard wordt de autorisatie van de betaling door klant, al dan niet onmiddellijk door of vanwege een derde partij, bij de creditcardorganisatie of bank aangevraagd;
De verstrekte persoonlijke gegevens van de klant, welke noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de betaling, zullen gecontroleerd worden
De bestelling komt definitief tot stand indien en zodra autorisatie van de betaling is verkregen;
Indien geen autorisatie van de betaling verkregen wordt ontvangt klant via e-mail bericht van het mislukken van de transactie, of is dit direct zichtbaar voor klant, en het door Appelman Events niet kunnen uitvoeren van de bestelling. Dit zal direct zichtbaar zijn voor, of ge-maild worden naar klant. Vervolgens wordt klant de keus gegeven op een andere wijze te betalen.
5.3 Bij betaling met iDeal wordt de autorisatie van de betaling, door of vanwege een derde partij, door klant onmiddellijk bij de betreffende bankinstelling aangevraagd;
De verstrekte persoonlijke gegevens van de klant, welke noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de betaling, zullen gecontroleerd worden;
De bestelling komt definitief tot stand indien en zodra autorisatie van de betaling is verkregen;
Indien geen autorisatie van de betaling verkregen wordt, dan ontvangt klant via e-mailbericht van het mislukken van de transactie, of is dit direct zichtbaar voor klant, en het door Appelman Events niet kunnen uitvoeren van de bestelling. Dit zal direct zichtbaar zijn voor, of ge-maild worden naar klant. Vervolgens wordt klant de keus gegeven op een andere wijze te betalen.
5.4 Bij betaling met Paypal wordt de autorisatie van de betaling, door of vanwege een derde partij, door klant onmiddellijk bij Paypal aangevraagd;
De verstrekte persoonlijke gegevens van de klant, welke noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de betaling, zullen gecontroleerd worden;
De bestelling komt definitief tot stand indien en zodra autorisatie van de betaling is verkregen;
Indien geen autorisatie van de betaling verkregen wordt, dan ontvangt klant via e-mailbericht van het mislukken van de transactie, of is dit direct zichtbaar voor klant, en het door Appelman Events niet kunnen uitvoeren van de bestelling. Dit zal direct zichtbaar zijn voor, of ge-maild worden naar klant. Vervolgens wordt klant de keus gegeven op een andere wijze te betalen.
5.5 Bij betaling met Sofort wordt de autorisatie van de betaling, door of vanwege een derde partij, door klant onmiddellijk bij de bank aangevraagd;
De verstrekte persoonlijke gegevens van de klant, welke noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de betaling, zullen gecontroleerd worden;
De bestelling komt definitief tot stand indien en zodra autorisatie van de betaling is verkregen;
Indien geen autorisatie van de betaling verkregen wordt, dan ontvangt klant via e-mailbericht van het mislukken van de transactie, of is dit direct zichtbaar voor klant, en het door Appelman Events niet kunnen uitvoeren van de bestelling. Dit zal direct zichtbaar zijn voor, of ge-maild worden naar klant. Vervolgens wordt klant de keus gegeven op een andere wijze te betalen.
5.6 Bij betaling met MrCash! wordt de autorisatie van de betaling, door of vanwege een derde partij, door klant onmiddellijk bij de bank aangevraagd;
De verstrekte persoonlijke gegevens van de klant, welke noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de betaling, zullen gecontroleerd worden;
De bestelling komt definitief tot stand indien en zodra autorisatie van de betaling is verkregen;
Indien geen autorisatie van de betaling verkregen wordt, dan ontvangt klant via e-mailbericht van het mislukken van de transactie, of is dit direct zichtbaar voor klant, en het door Appelman Events niet kunnen uitvoeren van de bestelling. Dit zal direct zichtbaar zijn voor, of ge-maild worden naar klant. Vervolgens wordt klant de keus gegeven op een andere wijze te betalen.
5.7 Na uitdrukkelijk toestemming per e-mail van Appelman Events mag een klant betalen met overschrijving. De ticket is geldig:
Indien en zodra klant de datum van het evenement, de prijs en het soort en aantal tickets en eventuele extra kosten heeft bevestigd en de betaling van betreffende order door Appelman Events is ontvangen, en zodra Appelman Events de betaling heeft bevestigd aan klant per e-mail.
Tot het moment dat de betaling is ontvangen wordt de reservering als ‘voorlopig’ in het geautomatiseerde reserveringssysteem van Appelman Events ingeboekt;
Indien en voor zover de bevestiging niet binnen drie dagen door klant is ontvangen na afschrijving van het betreffende bedrag van zijn / haar rekening, wordt klant geadviseerd middels de Helpdesk/ het contact telefoonnummer contact op te nemen met Appelman Events;
Indien de betaling van klant door Appelman Events niet binnen vijf werkdagen na bevestiging door klant, doch uiterlijk twee dagen voor aanvang van het evenement is ontvangen, behoudt Appelman Events zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en de gemaakte reservering te annuleren zonder nader bericht te sturen aan klant. Appelman Events is dan niet langer gehouden de tickets aan klant te leveren.
In de toestemmings-e-mail staat vermeld of de toestemming eenmalig is of tot herroeping geldig is.
5.8 Met uitzondering van lid 5.7 zijn bestelde tickets zijn per direct geactiveerd en geldig als toegangsbewijs. De klant ontvangt hiervoor een e-mailbericht met een link naar de ticket[s]. Indien en voor zover klant binnen vijf werkdagen, doch uiterlijk twee dagen voor aanvang van het evenement, na afschrijving van betaling, geen bericht heeft ontvangen, wordt klant geadviseerd contact op te nemen met Appelman Events / Swingsteesjun / All Fun Events. Na het verstrijken van voormelde periode gaat Appelman Events ervan uit dat de bevestiging van de betaling in goede orde is ontvangen.

Artikel 6. Bestellingen
6.1 Alle informatie over het evenement, inclusief de prijs en de beschikbaarheid van tickets, welke door Appelman Events aan klant wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid verstrekt. Appelman Events behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder opgaaf van redenen, een bestelling te weigeren. Hiervan wordt de klant binnen drie werkdagen per e-mail op de hoogte gebracht.
6.2 Klant is gebonden aan iedere door Appelman Events ontvangen bestelling. Een bestelling kan niet worden ingetrokken of herroepen en Appelman Events zal verkochte tickets niet terugnemen of omruilen, behoudens het gestelde in artikel 8.1. klant kan Appelman Events verzoeken een bestelling niet uit te voeren. Appelman Events zal naar eigen inzicht beoordelen of aan dat verzoek gevolg kan worden gegeven.
6.3 Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Appelman Events contact met klant opnemen met behulp van de gegevens die zijn verstrekt door klant. Als Appelman Events klant niet kan bereiken en de gegevens niet kan controleren, kan Appelman Events ertoe overgaan de reservering te annuleren en de tickets alsnog te verkopen aan een andere klant.
6.4 Klant verklaart meerderjarig te zijn of, in het geval van minderjarigheid, samen of in overeenstemming met zijn ouders of voogden de bestelling te hebben geplaatst.

Artikel 7. Diensten
7.1 Appelman Events stelt de voorwaarden vast waaronder klant gebruik kan maken van de overeenkomst. Appelman Events is gerechtigd aanvragen voor overeenkomst bij twijfel betreffende bijvoorbeeld minimumleeftijd of kredietwaardigheid te weigeren. Hiervan zal Appelman Events klant per e-mail zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, om zodoende klant in de gelegenheid te stellen om antwoord of bewijs te leveren, waardoor de bestelling alsnog doorgang kan vinden.
7.2 Appelman Events kan niet garanderen dat de overeenkomst te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren. Vanwege bijvoorbeeld noodzakelijk onderhoud aan haar website en de afhankelijkheid van het Internet, providers en dergelijke. Appelman Events streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij klant zo beperkt mogelijk te houden.
7.3 Klant zorgt zelf voor de benodigde internetverbindingen, een mobiele telefoon met een geldig abonnement of voldoende beltegoed, hardware, software (e-mail en internet programma), randapparatuur en andere voorzieningen om zich zonder beperkingen en storingen in verbinding te kunnen stellen met de website van Appelman Events en berichten per e-mail en/of SMS te kunnen ontvangen.
7.4 Het is klant niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het internet hindert of het gebruik van de diensten van Appelman Events nadelig kan beïnvloeden.
7.5 Ten behoeve van haar dienstverlening is het mogelijk dat Appelman Events een cookie plaatst op de computer van klant. Deze cookies zijn onschadelijk voor de (werkzaamheid van de) computer van klant, en dient enkel als technisch hulpmiddel om klant sneller en vollediger van dienst te kunnen zijn bij het bezoeken van haar website.

Artikel 8. Annuleringen
8.1 Indien en voor zover het Evenement door Appelman Events of de houder van de locatie wordt afgelast, zal Appelman Events aan klant de volledige ticketprijs vergoeden, welke klant aan Appelman Events heeft voldaan voor de betreffende tickets, exclusief de door Appelman Events berekende fee (welke dient ter dekking van gemaakte bemiddelingskosten) en eventuele transactiekosten. Appelman Events is gerechtigd tot annulering van de ticket/order als blijkt dat er te veel kaarten voor een evenement zijn verkocht. De orderwaarde zal dan per eerstvolgende mogelijkheid teruggestort worden op de rekening van de ticket koper. Appelman Events zal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele overige, direct of indirect gemaakte, kosten en/of uitgaven.
8.2 Appelman Events zal klant onverwijld in kennis stellen (middels e-mail) van het niet doorgaan van het Evenement. Appelman Events verwerpt echter elke aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen, in zijn geheel niet lezen, in de spambox verzeild raken van e-mails e.d.
8.3 Appelman Events zal op verzoek van klant het geld als beschreven in artikel 8.1 vergoeden indien zij zich ervan heeft verwittigd dat het betreffende evenement geheel of gedeeltelijk afgelast is of is geweest en betreffende ticketgelden terugbetaald dienen te worden.
8.4 Wij verzoeken iedere klant vriendelijk ons direct, doch uiterlijk binnen twaalf uur na het bekend worden van de afgelasting of de oorspronkelijke aanvangstijd van het betreffende evenement, hiervan mededeling te doen aan Appelman Events. Dit terugbetalingsverzoek is niet meer mogelijk vanaf 7 dagen na het evenement.
8.5 Bij verplaatsing van Evenement zullen de tickets op de nieuw vast te stellen datum geldig zijn. Indien klant dit niet wenst, dient zij direct na constatering van de verplaatsing van het evenement het verzoek in te dienen van het retour betalen van ticketgelden. Om administratieve redenen is dit terugbetalingsverzoek niet meer mogelijk vanaf 7 dagen voor het evenement.
8.6 In geval van overmacht ontstaan door brand, overstroming of failliet gaan, of verhindering van de klant door bijvoorbeeld ziekte, ongeluk/pech, het niet kunnen vinden van de evenementenlocatie, of sluiting van de feestlocatie is Appelman Events is niet verplicht tot terugbetaling van de ticket[s]. Tickets zijn dan of geldig voor een volgend feest of worden na arbitrage van een rechtbank of andere officiële instantie wel of niet vergoed.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, logo’s, teksten, foto’s gemaakt op de evenementen en programmatuur van Letz Party en Appelman Events berusten bij Appelman Events. Klant geeft Appelman Events het recht om foto’s van evenementen voor promotie doeleinden te gebruiken, zoals op social media, flyers en websites.
9.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij Appelman Events.
9.3 Het is klant niet toegestaan enige intellectuele eigendom(men) direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Appelman Events, locatiehouder of andere rechthebbenden.

Artikel 10. Prijzen en Beschikbaarheid
10.1 Appelman Events berekent een standaard fee per ticket, welke te allen tijde duidelijk zichtbaar is bij de vermelde ticketprijzen op haar website. Daarnaast wordt een bedrag aan (transactie)kosten berekend per bestelling, welke afhankelijk is van de betaalwijze van klant, welke eveneens duidelijk zichtbaar is op de website. Het is aan klant te bepalen welke betaalwijze wordt gekozen, inclusief de daaraan gekoppelde transactiekosten. Deze kosten worden door de bankinstellingen aan Appelman Events berekend, en door Appelman Events één-op-één doorberekend aan klant (zie tevens artikel 5.1).
10.2 Het aantal tickets dat maximaal per klant mag worden verkocht, is afhankelijk van het Evenement. Het maximum aantal wordt vermeld op de bestelpagina en wordt met elke transactie gecontroleerd. Dit beleid is erop gericht misbruik te voorkomen
10.3 Appelman Events behoudt zich het recht voor service- en/of administratiekosten door te rekenen aan klant, bovenop de standaard fee, indien Appelman Events hiertoe gedwongen is door te maken (extra) kosten ten behoeve van de Appelman Events dienstverlening.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Appelman Events kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van letsel, ongevallen, overlijden, kwetsing, verlies, beschadiging, diefstal of anderszins veroorzaakt aan klant tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement of de locatie.
11.2 Appelman Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van tickets door klant door welke oorzaak dan ook. Tevens aanvaardt Appelman Events geen enkele aansprakelijkheid voor het niet, niet volledig of onjuist invullen van de gebruikersgegevens van klant, of het tijdig wijzigen van deze gegevens. Waardoor Appelman Events klant niet, niet juist, of niet tijdig kan informeren. Waardoor de Appelman Events dienstverlening ernstig kan worden verhinderd of vertraagd.
11.3 Appelman Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van tickets die niet plaatsvinden bij Appelman Events. Noch voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van klant, niet geheel worden afgewikkeld door Appelman Events en waarbij een derde – bijvoorbeeld de kassa bij een locatie – al dan niet rechtstreeks betrokken is.
11.4 Appelman Events is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op de website. In het geval dat belangrijke informatie (datum, enigste act, locatie veel verder weg) onjuist blijkt te zijn ingevoerd en gepubliceerd, heeft klant het recht om het betaalde geld, of een deel daarvan, van de betreffende bestelling terug te vragen. Om administratieve redenen is dit terugbetalingsverzoek niet meer mogelijk vanaf 7 dagen voor het evenement.
11.7 Indien blijkt dat Appelman Events toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichting(en), is zij tegenover klant alleen aansprakelijk voor directe schade. Waaronder alleen wordt verstaan de directe schade toegebracht aan klant door het niet of niet tijdig kunnen leveren van haar diensten, waarbij voornoemde aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag gelijk aan het bedrag dat Appelman Events voor de geleverde diensten dan wel in verband met de overeenkomst van klant had moeten leveren. Onder directe schade wordt niets anders verstaan dan het bovenstaande. Hieronder wordt nadrukkelijk niet verstaan: software of computersystemen. Verdere aansprakelijkheid van Appelman Events, uit welke hoofde ook, voor schade die de klant lijdt door of in verband met de locatie, is uitgesloten.
11.8 De klant vrijwaart Appelman Events voor alle aanspraken van derden, verband houdende met het gebruik van de Dienst door klant en onvoldoende naleving door klant van enige verplichting jegens Appelman Events, al of niet voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden.
11.9 Indien en voor zover Appelman Events door overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens klant kan voldoen zal de koopovereenkomst zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan ontlenen.
11.10 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuur besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de locatie redelijkerwijs niet meer van Appelman Events verlangd kan worden. Nadrukkelijk wordt hierbij elke aansprakelijkheid afgewezen bij overmacht door het falen en/of niet deugdelijk werken van apparatuur, diensten en/of telecommunicatiediensten van leveranciers van Appelman Events of klant, of derden leveranciers die wel of niet met medeweten van Appelman Events zijn ingeschakeld door haar leveranciers.
11.11 Onder overmacht wordt tevens verstaan alle inbreuk door derden buiten haar kennis en macht, het in werking treden van externe programmatuur zoals spyware, virussen, spam, dos-attacks en soortgelijke inbreuken, of het aanwezig zijn van hackprogramma’s op haar programmatuur of hardware. Appelman Events zal altijd alles wat in haar macht ligt ondernemen om haar dienstverlening zo spoedig mogelijk weer voort te zetten en haar programmatuur en hardware op te schonen van voornoemde inbreuken.
11.12 Geen van de in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Appelman Events.

Artikel 12. Slotbepalingen
12.1 Appelman Events is gerechtigd te allen tijde deze voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen en van aanvullingen en doorhalingen te voorzien. klant is geacht de voorwaarden op basis van de hierin vermelde datum te hebben ingezien en volledig heeft geaccepteerd, voordat zij een bestelling plaatst. Als klant deze voorwaarden niet wenst te accepteren, zal klant geen bestellingen plaatsen bij Appelman Events.
12.2 Op deze Algemene Voorwaarden en locatie of enige andere vorm van locatie tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van Haarlem.