PRIVACYVERKLARING

Laatst aangepast: 24 mei 2018

note: the first part of this page is Dutch, second part is English

Inleiding

Dit Privacybeleid is van toepassing op (het gebruik van) de Appelman Events / Haka Workshops -producten, -services en -websites, (waaronder www.HakaWorkshops.nl  en www.Appelman Events.nl), hierna verder de ‘Website’. Het Privacybeleid wordt u exclusief aangeboden door en namens de eigenaar van Appelman Events / Haka Workshops , ​Keesomstraat 141, 2041 XE Zandvoort NL, Nederland, verder te noemen “Appelman Events / Haka Workshops”. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die via de Website door middel van links kunnen worden bezocht.

Appelman Events hecht waarde aan de privacy van alle gebruikers van www.AppelmanEvents.nl en www.HakaWorkshops.nl en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Indien je vragen hebt over hoe wij omgaan met jouw privacy. Kun je hiervoor contact met ons opnemen via info@AppelmanEvents.nl of 06 14890903.

Wie zijn wij?

Wij zijn Appelman Events, wij organiseren evenementen, online promotie.

Mailen: info@AppelmanEvents.nl.

Bellen: 06 14890903

Aanpassingen

Appelman Events / Haka Workshops  behoudt de mogelijkheid voor het Privacybeleid incidenteel aan te passen. Dit zal worden aangegeven op de Website. Appelman Events /Haka Workshops adviseert u daarom regelmatig het Privacybeleid te herlezen.

Appelman Events / Haka Workshops  streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via de online registratie voor een Appelman Events / Haka Workshops -service, dan wel via het bezoek van de Website, verstrekt, worden door Appelman Events / Haka Workshops  voor eigen doeleinden en voor de nader te noemen doeleinden van Appelman Events / Haka Workshops verwerkt conform de huidige privacywetgeving. Voor het overige zal Appelman Events / Haka Workshops de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Appelman Events / Haka Workshops  verzamelt uw gegevens voor de optimalisatie van de uitvoering van de overeengekomen Appelman Events / Haka Workshops -serviceverlening. Appelman Events / Haka Workshops  zal de persoonsgegevens slechts aan derden ter beschikking stellen:

voor de interne analyse van (het gebruik van) de producten en/of diensten van Appelman Events / Haka Workshops , waaronder de Website;

indien nodig voor de levering van (verdere) producten en diensten van Appelman Events / Haka Workshops en/of

indien wettelijk daartoe verplicht dan wel indien het schade en/of fraude kan voorkomen.

Appelman Events / Haka Workshops verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:

E-mailadressen

Cookies (via Google Analytics)

Naam, (e-mailadres (mailchimp)

betaalgegevens, zoals met online betaaldienstverlener Mollie

Facebook Pixel

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Appelman Events / Haka Workshops  verzamelt uw gegevens voor de optimalisatie van de uitvoering van de overeengekomen Appelman Events / Haka Workshops -serviceverlening. Appelman Events / Haka Workshops zal de persoonsgegevens slechts aan derden ter beschikking stellen. Voor onze online dienstverlening kunnen wij jouw gegevens op de volgende manieren verzamelen:

Gegevens die door jou worden verstrekt. Wij verzamelen bestelgegevens zoals jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens wanneer je een bestelling bij ons plaatst. Als het nodig is verzamelen wij de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd. Ook verzamelen wij de bestanden die door jou worden ge-upload en/of gebruikt op onze producten. Wij verzamelen ook jouw naam en e-mailadres als je die invult op de website door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Als je contact opneemt met onze klantenservice (online, per e-mail of telefoon) verzamelen we ook gegevens over je.

Gegevens die wij automatisch verzamelen. Wij verzamelen ook gegevens op basis van jouw gebruik van onze diensten en op basis van jouw bezoek aan onze website(s) en of apps. Wij verzamelen bijvoorbeeld de datum en tijd van jouw bezoek aan onze website(s), welke pagina’s jij bezoekt en welke webbrowser je daarvoor gebruikt.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.

Bestelling. Voor jouw bestelling gebruiken we jouw gegevens om de bestelling te verwerken, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Dit doen we in samenwerking met online betaaldienstverleners en vervoerders. Daarnaast houden we je op de hoogte van de voortgang van de bestelling. Wij geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren.

Klantenservice. Om je te kunnen helpen kun je met ons bellen of mailen. Wij gebruiken jouw gegevens en maken en bewaren aantekening om je snel te kunnen helpen. Handig als je onze hulp nog een keer nodig hebt.

Nieuwsbrieven. Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Je blijft dan op de hoogte van al ons nieuws, acties en diensten. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van je gegevens, zoals eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor je. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, klik dan op de afmeldlink die je onderaan in de e-mail kunt vinden.

Verbetering website(s) en service. We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek.

Fraude. Om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan gebruiken wij klantgegevens. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of een opsporingsinstantie.

Rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!

Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@AppelmanEvents.nl of 06 14890903.

Inzage. Natuurlijk kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Correctie. Denk je dat dat wij verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Verwijderen. Je kunt je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Hierdoor is het plaatsen van een bestelling niet meer mogelijk. Daarnaast kan het zijn dat we voor bijvoorbeeld administratie die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking. Denk je dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar. Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.

Overdraagbaarheid. Je kunt een verzoek doen je persoonsgegevens over te dragen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslag van de verwerkingen

Zoals hierboven vermeld staat, verwerken wij sommige gegevens voor:

het uitvoeren van een wettelijke plicht;

het uitvoeren van een overeenkomst;

het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Appelman Events: het verwerken, produceren en verzenden van jouw order(s).

Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kun je contact met ons opnemen.

Derde ontvangers

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekken, tenzij dit volgens de wet verplicht is. Wij geven jouw informatie alleen ter beschikking aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van jouw order of de bezorgdienst die je order aflevert. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers.

Onze werknemers, verwerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van deze privacyverklaring te respecteren.

Links

Op de website van Appelman Events zijn een aantal verwijzingen naar andere websites te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van die partij lezen.

Privacy Policy / Privacy declaration

Last modified: May 24, 2018

PREFACE

This Privacy Policy applies to (the use of) the Appelman Events / Haka Workshops products, services and websites, (including www.LetzParty.nl and www.Appelman Events.nl), hereinafter referred to as the ‘Website’. The Privacy Policy is exclusively offered to you by and on behalf of the owner of Appelman Events / Haka Workshops : Appelman Events / Haka Workshops , Keesomstraat 141,

2041 XE Zandvoort NL, the Netherlands, hereinafter referred to as “Appelman Events / Haka Workshops ”. This Privacy Policy does not apply to third-party websites that can be visited via the Website through links.

Appelman Events is committed to the privacy of all users of www.AppelmanEvents.nl and www.letzparty.nl and ensures that the personal information you share with us is treated confidentially. In this privacy statement we explain why and how we process your personal data. If you have questions about how we handle your privacy. You can contact us via info@AppelmanEvents.nl or 06 14890903.

Who are we?

We are Appelman Events, we organize events, online promotion.

Mail: info@AppelmanEvents.nl.

Call: 06 14890903

Modifications

Appelman Events / Haka Workshops reserves the possibility to adjust the Privacy Policy occasionally. This will be indicated on the Website. Appelman Events / Haka Workshops y therefore advises you to regularly reread the Privacy Policy.

Appelman Events / Haka Workshops strives to guarantee your privacy. The personal data that you provide via the online registration for an Appelman Events / Haka Workshops service, or via the visit of the Website, will be provided by Appelman Events / Haka Workshops for its own purposes and for the purposes of Appelman Events / Haka Workshops processed in accordance with current privacy legislation. For the rest, Appelman Events / Haka Workshops will only use the personal data with your permission.

Appelman Events / Haka Workshops collects your data for the optimization of the implementation of the agreed Appelman Events / Haka Workshops service provision. Appelman Events / Haka Workshops will only make the personal data available to third parties:

for the internal analysis of (the use of) the products and / or services of Appelman Events / Haka Workshops , including the Website;

if necessary for the delivery of (further) products and services from Appelman Events / Haka Workshops and / or if required by law or if it can prevent damage and / or fraud.

Appelman Events / Haka Workshops collects and processes the following data:

Email addresses

Cookies (via Google Analytics)

Name, (e-mail address (mailchimp)

payment details, such as with online payment service provider Mollie

Facebook pixels

Which personal data do we process?

Appelman Events / Haka Workshops collects your data for the optimization of the implementation of the agreed Appelman Events / Haka Workshops service provision. Appelman Events / Haka Workshops will only make the personal data available to third parties. For our online services we can collect your data in the following ways:

Data provided by you. We collect order information such as your name, address, e-mail address, telephone number and payment details when you place an order with us. If necessary, we collect the names and addresses of those for whom the order is intended. We also collect the files that you upload and / or use on our products. We also collect your name and e-mail address if you enter it on the website by registering for our newsletter. If you contact our customer service (online, by e-mail or telephone) we also collect data about you.

Data that we collect automatically. We also collect data based on your use of our services and based on your visit to our website (s) and / or apps. For example, we collect the date and time of your visit to our website (s), which pages you visit and which web browser you use.

Why do we process personal data?

We use your data for different purposes. We use data received from you, but also data collected by ourselves.

Order. For your order we use your data to process, produce and deliver the order to the address you have chosen. We do this in cooperation with online payment service providers and carriers. In addition, we keep you informed of the progress of the order. We pass on your details to other companies that perform certain services on our behalf.

Customer service. To help you, you can call or email us. We use your data and make and save notes to help you quickly. Handy if you need our help again.

Newsletters. You can sign up for our newsletter. You will then stay informed of all our news, promotions and services. We have general and personal newsletters. We compile personal newsletters based on your data, such as previous orders. That makes the newsletter more interesting for you. If you do not want to receive any more newsletters from us, click on the unsubscribe link that you can find at the bottom of the e-mail.

Improvement website (s) and service. We are constantly improving our services. That is why we can use your data to ask you if you would like to participate in a no-obligation customer or market research.

Fraud. In order to investigate, prevent and combat fraud, we use customer data. If necessary on the basis of a legal obligation, we provide customer data to the government or a search center.

Rights

Under the AVG everyone has a number of rights. We do our best to meet this as well as possible. Do you have tips or comments? Let us know!

To use your rights you can contact us via info@AppelmanEvents.nl or 06 14890903.

Insight. Of course you can see which personal data we process from you. We would also like to tell you more about how and why we process this data.

Correction. Do you think we have wrong data about you? Let us know then we will adjust it.

Remove. You can delete the personal data that we have from you. This makes it impossible to place an order. In addition, for example, we may still need to process this data for administration, for example.

Constraint. Do you think that we process your personal data wrongly or incorrectly, then you can have that processing limited.

Objection. You can file an objection for the processing of your personal data.

Transferability. You can request that your personal data be transferred.

Retention periods

We do not store personal data longer than necessary.

Basis of the processing

As mentioned above, we process some data for:

to carry out a statutory duty;

performing an agreement;

to carry out the legitimate interest of Appelman Events: the processing, production and sending of your order (s).

If you want to know more about the consideration that we make for the legitimate interest, you can contact us.

Third party receivers

We will not just provide your personal information to third parties, unless this is required by law. We only provide your information to companies that are involved in the execution of our services. This could for example be a company that is involved in the payment and financial settlement of your order or the delivery service that delivers your order. These are not ‘third recipients’ but processors.

Our employees, processors and third parties engaged by us are obliged to respect the confidentiality of your data and the content of this privacy statement.

Links

A number of references to other websites can be found on the Appelman Events website. We are not responsible for the way in which those parties process personal data. You can read the privacy statement of that party for that.

Haka workshop

Doe meeInvesteer